VZS ČČK

Imagemap
VZS ČČKkvalifikaceobecná struktura přípravy vodního záchra ...PlavčíkPoužitá literaturaPrevenceTaktikaZáchranauzle
hideVZS ČČK
hidekvalifikace
hidekvalifikace - členění
hidekvalifikace mládeže
hideMladý záchranář V VZS ČČK
leaf7 - 15 let
hideMladý záhranář IV VZS ČČK
leaf15 - 18 let
hidezákladní kvalifikace s právní odpovědností
hidePlavčík
leafZáchranář III VZS ČČK
leafmin 18 let
leaf74 hodin
hideobsah kurzu
hideplavání
leafzdokonalování techniky plaveckých způsobů
leafspeciální plavecká průprava pro záchranu tonoucích
hidezáchrana tonoucích
hideosobní zásah
leaftechniky tažení tonoucího
hidetechniky přiblížení se k tonoucímu, uchopení a narovnání tonoucího
leafnarovnání zepředu - americký způsob
leafnarovnání zepředu pod vodou
hidetechniky vynášení tonoucího z vody
leafz bazénu
leafplážový způsob
hidetechniky obrany plavčíka
leafosvobození ze sevření kolem krku zezadu
leafosovobození ze škrcení zepředu
leafzáchranné pomůcky
hideovládání plavidel
leafzáklady veslování a pádlování
leafzákladní informace o dalších plavidlech
leafprvní pomoc
hidepotápění
leafpotápění se základní potápěčskou výstrojí
hidezáchrana tonoucího potápěče
leafnepovinné
leafdiagnostika potápěčských nehod a všeobecné zásady první pomoci při nehodách v důsledku tlakových změn a dýchání stlačeného vzduchu
hidedoplňující znalosti
leafvzdělávací program VZS ČČK
hidehistorie a současný stav vodního záchranářství
hidehistorie
hideve světě
hideJohann Fridrich Guts-Muths
leaf1759 - 1839
leafumění plavat = zabránit smrti utopením
leafvede první praktická cvičení záchranného plavání a technik
hide1910 FIS
leafRaymond Pitet svolal záchranářský kongres
leafSaint Quen u Paříže
leafzaložení mezinárodní federace
leafFédération Internationale de Sauvetage
hide1971 WLS
leafzaložena World Life Saving Society
hidečlenové
leafAustrálie
leafVB
leafNový Zéland
leafJAR
hide1994 ILS
leafspojení FIS a WLS
leafInternational Life Saving Federation
hideu nás
hideYMCA
leafKřesťanské sdružení mladých mužů
hideDr. Jeroným Řepa
leafprosazování myšlenky na založení VZS
leaf1967 Ústřední rada VZS ČSČK
hide1968 první kurz
leafpro instruktory v Olomouci
leaf1991 VZS ČSČK členem FIS
leaf1994 VZS ČČK členem ILS
hidesoučasný stav
hideVZS ČČK
leafobčanské sdružení
leafkolektivní člen ČČK
hidezapojení do IZS
leafIntegrovaný záchranný systém
leafsoučinnnost s Hasičským záchranným sborem MV ČR
hidevázaná živnost
leafVodní záchranářská činnost
leaflegislativa, prevence a taktika
leafzákady hydrologie stojatých a tekoucích vod
leafzákladní znalosti lanové techniky a uzlování
leafspeciální téma?
hidezávěrečné zkoušky
leafna bazénu
hideMistr plavčí
leafZáchranář II VZS ČČK
leafmin 20 let
leaf92 hodin
hidespeciální kvalifikace s právní odpovědností
hideZáchranář hladinové služby
leafmin 19 let
leaf90 hodin
hideZáchranář na divoké vodě
leafmin 19 let
leaf90 hodin
hidepedagogické kvalifikace
hideInstruktor
leafZáchranář I VZS ČČK
leafmin 25 let
hideInstruktor specialista VZS ČČK
leafmin 25 let
hideLektor specialista VZS ČČK
leafmin 25 let
hidehodnocení
hidezískání kvalifikace
leafsplněny požadavky ve všech předmětových skupinách
hidemožnost opravné zkoušky
leafpři nesplnění požadavku jedné předmětové skupiny
hidemožnost doplnění do tří měsců od neúspěšné závěrečné zkoušky
hidevyjímečně i do 6ti měsíců
leafnapř. ze zdravotních důvodů
leafpísemná žádost
leafpředseda Sekce pro vzdělávání a výcvik Prezidia VZS ČČK
leafu předsedy zkušební komise nebo jí určeného člena zkušební komise
hidenezískání kvalifikace
leafbesplnění požadavku z více disciplín
leafúpravy časových limitů pro staší věkové kategorie
hideobecná struktura přípravy vodního záchranáře
hideplavání
leaftechnika plaveckých způsobů
hidespeciální plavecká průprava pro záchranu tonoucích
leafvznášení
leafšlapání vody
hidenezávodní plavecké způsoby
leafbok
leafzákladní znak
leafskoky a pády do vody
leafplavání pod vodou
leafplavání ve ztížených podmínkách
leafdopomoc unavenému plavci
leafzáchranné plaváníInternal LinkInternal Link
hidezáchrana tonoucích
hideosobní zásah
leafpřiblížení se, uchopení a narovnání tonoucího
leafvynášení tonoucího z vody
leafobrana plavčíka
hidezáchranné pomůcky
leafzáchranný pás
leafzáchranný kruh
leafzáchranný míč
leafzáchranná bój
hideplavidla
hiderybářská veslice
leafsložení vesla
leafrozdíl od pádla
hidepramice
leafčeskoslovenské specifikum
leafskautské plavidlo
hidez veslice
leafpádla
leafzvýšení boků a špičky
hidejola
leafrybářská loď
leafpevný kýl
hidešinágl
leafstaročeský člun
leafraft
hidekanoe
leafotevřené
leafpolokryté nebo celokryté
leafklek
leafpádlo
hidekajak
leafsezení
leafpádlo
hidemateriál
leafdřevo
hideskelný laminát
leafnejrožšířenější
hideplastové
leafhit
leafdražší než laminátové
leafnafukovací
hidehydrodynamické vlastnosti
leafrychlost, obratnost a stabilita
hidetvar lodi
leafdélka
leafšířka
hideprofil
hidepříčný
leafV
leafU
leafO
hidepodélný
hideR
leafrovný
hideP
leafpodélný
hidepádlo
hidečásti
leafhlavice
leafdřík / žerď
leaflist
leafžebro / stopka / řapík
leafkování
hideveslo
leafhavlinka
leafdržák havlinky
hideprvní pomoc
leafživot ohrožující stavy
leafzávažná poranění
leafostatní poranění
hidedoplňující znalosti
leafprevence a taktika
leafhydrologie
leafhorolezecká technika
leafspojovací příprava
leafspeciální příprava
leafspeciální druhy záchrany
leafaktuální témata...
hidepotápění
leafpotápění se základní výstrojí
leafpotápění s přístrojem
hidePlavčík
hidespeciálně vyškolený profesionál
hideprevence nehod a tonutí
leafusměrňování chování návštěvníků zařízení
leafvodní záchranářství
leafprvní pomoc
hidezařízení
leafbazén
leafkoupaliště
leafaquapark
hidepředpisy
leafstát
leafzařízení
leafzáchranářská organizace
hideosobnost
leafvhodná osoba
hidepředpoklady
leaffyziologické
leaffyzické
leafpsychické
leafodbnorné
leafkvalitní vzdělání
leafkoncentrovaná pozornost
leafpsychomotorické tempo
hideoblečení
leafjednotné
leafrozpoznatelné
leafnesmí bránit službě a zásahu
leafčisté a upravené
leafčlenové VZS ČČK kombinace bílé a oranžové barvy
hidedobře viditelné označení kvalifikace
leafpřípadně identifikační (kvalifikační) průkaz
hidevhodná obuv
leafvzdušná
leafumožňující běh
hideosobní vybavení
leafnesmí překážet
hidezákladní vybavení
leafpíšťalka
hideledvinka (brašna)
leafrychlorozpínací přezka
leafresuscitační rouška
leafgumové rukavice
hidenepromokavý obal s obvazy
leafsterilní obvaz
leafrychloobvaz
hideochranné prostředky
leafsluneční brýle
leafčepice nebo kloubouk neomezující výhled
leafslunečník
leafláhev s nápojem
hidežádné šperky
leafnáušnice
leafprsten
leafřetízek
hidepráce v týmu
hidesoučástí týmu
leafnikdy sám
leafkaždý člen své úkoly
leafplavčíci
leafdalší personál zařízení
hidetýmová práce
hidebezpečnost plavčíka při akci
leafmožnost zranění
leafzajištění KPR
leafpřivolání lékaře
hidesehraný a trénovaný tým
leafvětší efektivita
leafpříprava je klíčová část výcviku
hidePoužitá literatura
leafMILER, Tomáš. Záchranář - bezpečnost a záchrana u vody, Praha: VZS ČČK, 2007. 95 str., 3. přeprac. vyd., ISBN: 978-80-902805-5-7
hidePrevence
leafsnaha mimořádným situacím předejít
hideprávní podpora
hidezákony
hideŽivnostenský zákon
leafZákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
hidevázaná živnost
hideProvozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
leafpro provozování krytých bazénů, aquaparků a letních koupališť
hidepožadavek na
leafabsolvování vysoké nebo vyšší odborné školy tělovýchovného směru
leafnebo získání osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti od akreditované instituce
hideVodní záchranářská služba
leafpro poskytování služeb v oblasti vodního záchranářství v bazénech, aquaparcích, letních koupalištích, na klidné i tekoucí vodě
hidepožadavek na
leafzískání osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti od akreditované instituce
leafnebo specializace báňský záchranář - potápěč
leafvykonání zkoušky podle vydané ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví v němž je živnost provozována
leafvykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení nebo v pracovněprávním vztahu
leafZákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
hideZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
hidehygienické požadavky
leafkoupaliště ve volné přírodě
leafumělá koupaliště
leafbazény
leafsauny
leafprováděcí vyhláška č. 135/2004 Sb.
hideZákoník práce
leafZákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce
hideTrestní zákon
hideZákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
hide§ 207
hideKdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač to tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
leafzměna na 2 roky
hideKdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
leafzměna na tři roky
hidenormy
hideTNV 94 0920-1
leafbezpečnost bazénů, koupaliť a aquaparků
leafZásady bezpečného provozu a zdravého prostředí koupališť, plováren a krytých lázní v organizaci místního hospodářství s národních výborů, které vydalo v Praze dne 10.06.1969 Ministerstvo vnitra
leafBezpečnost koupališť - doporučený standard
hidepodpora daného zařízení
leafprovozní řád
leafplán pro normální provoz
leafplán pro nebzepečí
leafvědomí nebezpečí
hidepravidla
hidechování
leafpoužití bazénu pouze je-li přítomen plavčík
leafpoužití bazénu pouze v provozní době
leaf:
hidepoužívání zařízení
leafdráhy
leafschůdky
leafzáchranné pomůcky
leaf:
hidemístní pravidla
leafprovozní doba
leafmaximán počet návštěvníků
leafnezletilí
leafkontrola dodržování pravidel
hidesledování návštěvníků
hidečeho si všímat
leafustaraný výraz
leafvolání o pomoc
leafshromažďování davu
leafzáměrné mávání rukou
leafnáhlé ponořování plavce
leafdva nebo více plavců v kontaktu
leafčlověk "vznášející" se ve vodě
leafvlasy přes oči a ústa
hidejak si všímat
leafsledování bazénu z jedné strany na druhou
leafsledování hladiny i dna bazénu
leafsledování jednotlivých skupin návštěvníků a činností
leafvizuální kontakt s ostatními členy týmu
leaf:
hidesystémy sledování
leafintezivní zónový systém
hideextenzivní systém kontroly
leafzodpovědnost za celou plochu bazénu
leafkombinovaný systém kontroly
hiderozpoznání tonoucího
hidesledujeme
leafdýchání
leafpohyby končetin
leafpoloha těla
leaflokomoce
hiderozlišujeme
leafplavec
leafvyčerpaný plavec
leafaktivní tonoucí
leafpasivní tonoucí
hidedalší plavčíkovy povinnosti
hidepozor na omezení hlavní činnosti jinými povinnostmi
leafúklid
hiderozmístění a stanoviště plavčíků
leafvyvýšená stanoviště
leafpovrchová stanoviště
leafkombinace obou stanovišť
leaflodní hlídky
leafstřídání plavčíků
leafkomunikace
leafTaktika
leafZáchrana
hideuzle
hidetypy
leafambulanční spojka
leafškotová spojka
leafočková spojka
leaflodní smyčka
leafdvojitý osmičkový uzel
leafdvojitá dračí smyčka
leafprovedení
leafúčel